593/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων” για την πραγματοποίηση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του του Δήμου Πρέβεζας.

593/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων” για την πραγματοποίηση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του του Δήμου Πρέβεζας.

593_2020