597/2018 – Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

597/2018 – Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

597