606/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6451 με τίτλο “Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα“ από Ίδια Έσοδα προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων έργων έτους 2021

606/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6451 με τίτλο “Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα“ από Ίδια Έσοδα προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων έργων έτους 2021

606