607/2018 – Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατιών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το οικ.ετος 2019

607/2018 – Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατιών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το οικ.ετος 2019

607