609/2021«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Σ018 επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 170.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

609/2021«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Σ018 επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 170.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

609