613/2021«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: »Σ020 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’»

613/2021«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: »Σ020 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’»

613