622/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- προσφυγή του Δ. Πρέβεζας κατά της απόφασης της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πρέβεζας και της Μαριάννας Γιούργα κλπ)

622/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- προσφυγή του Δ. Πρέβεζας κατά της απόφασης της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πρέβεζας και της Μαριάννας Γιούργα κλπ)

622