622/2020 Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

622/2020 Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

622_2020