624/2018 – Ορισμός ταμία για είσπραξη χρημάτων από συμβολαιογράφο

624/2018 – Ορισμός ταμία για είσπραξη χρημάτων από συμβολαιογράφο

624