624/2021 «Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας».

624/2021 «Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας».

624