629/2020 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) του έργου : »ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

629/2020 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) του έργου : »ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

629_2020