629/2021Έγκριση Πρακτικών 1 «Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών» και πρακτικού Νο2 «Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021 22

629/2021Έγκριση Πρακτικών 1 «Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών» και πρακτικού Νο2 «Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021 22

629