636/2021 «Πρόσκληση σε μειοδότη για αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

636/2021 «Πρόσκληση σε μειοδότη για αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

636