637/2020 Έγκριση Πρακτικού (έλεγχος προσφοράς) και ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της προμήθειας,«Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας», προϋπολογισμού 68.185,12 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π. Cpv: 34142100-5

637/2020 Έγκριση Πρακτικού (έλεγχος προσφοράς) και ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της προμήθειας,«Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας», προϋπολογισμού 68.185,12 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π. Cpv: 34142100-5

637_2020