639/2020 Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Σ020 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

639/2020 Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Σ020 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

639_2020