640/2021«Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας Τμήμα IΙI [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132171]».

640/2021«Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας Τμήμα IΙI [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132171]».

640