682/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας»

682/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας»

682