688/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018, εισήγηση στο Δ.Σ.

688/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018, εισήγηση στο Δ.Σ.

688