716/2018 – Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

716/2018 – Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

716