7/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος Θεόδωρου και Αικατερίνης Τσιντώση

7/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος Θεόδωρου και Αικατερίνης Τσιντώση

7