744/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ.πρωτ.20665/08-10-2021 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για «Μελέτη μεταφοράς τεχνολογίας κτιρίων μηδενικών εκπομπών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών (Π.3.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» ποσού 19.840,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

744/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ.πρωτ.20665/08-10-2021 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για «Μελέτη μεταφοράς τεχνολογίας κτιρίων μηδενικών εκπομπών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών (Π.3.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» ποσού 19.840,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

744