745/2021 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην Ομάδα Εταίρων και την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση – Climate cRisis Empowering innovaTive sOlutions for Climate Change AdaptatioN – C.R.E.T.O.N.» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE -Climate Change Mitigation and Adaptation – LIFE-2021-SAP-CLIMA

745/2021 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην Ομάδα Εταίρων και την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση – Climate cRisis Empowering innovaTive sOlutions for Climate Change AdaptatioN – C.R.E.T.O.N.» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE -Climate Change Mitigation and Adaptation – LIFE-2021-SAP-CLIMA

745