749/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

749/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

749