756/2021«Έγκριση Πρακτικού Νο 3 του διαγωνισμού που αφορά στην «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22»

756/2021«Έγκριση Πρακτικού Νο 3 του διαγωνισμού που αφορά στην «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22»

756