767/2021«Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»

767/2021«Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»

767