798/2021 «Παράταση Συμβάσεων-Συμφωνιών Πλαίσιο 20SYMV007872587 και20SYMV007739103 για την «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21»

798/2021 «Παράταση Συμβάσεων-Συμφωνιών Πλαίσιο 20SYMV007872587 και20SYMV007739103 για την «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21»

798