800/2021 «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης ««Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας».

800/2021 «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης ««Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας».

800