818/2021 Έγκριση σύναψης δεκαπέντε (15) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

818/2021 Έγκριση σύναψης δεκαπέντε (15) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

818