831/2021 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

831/2021 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

831