848/2021 Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο για την Υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022

848/2021 Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο για την Υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022

848