852/2021 Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.176 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τεύχος Α’/23-12-2021)

852/2021 Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.176 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τεύχος Α’/23-12-2021)

852