90/2019 – Έγκριση όρων δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019-20»

90/2019 – Έγκριση όρων δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019-20»

90