Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο,σύμφωνα με το ν.4070/12,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο,σύμφωνα με το ν.4070/12,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

10_4