Αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης του Δήμου Πρέβεζας)

Αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης του Δήμου Πρέβεζας)

2515