Ανακοίνωση για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2019

Ανακοίνωση για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2019

05_16