Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

10_05