Απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας _ Τμήματα 2,5,6,7,8,9»

Απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας _ Τμήματα 2,5,6,7,8,9»

05_17