Απάντηση σε ερώτημα του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό»

Απάντηση σε ερώτημα του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό»

04_20