Εκμισθώσεις δημοτικών χώρων και κτηρίων

Εκμισθώσεις δημοτικών χώρων και κτηρίων

α) Εκμίσθωση υπ’ αριθ. 11 καταστήματος εμβαδού 17,50 τ.μ., εμπορικού κέντρου, Κοινότητας Ωρωπού – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση υπ’ αριθ. 13 καταστήματος εμβαδού 17,50 τ.μ., εμπορικού κέντρου, Κοινότητας Ωρωπού – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

γ) Εκμίσθωση 35 στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοκλήσι», Κοινότητας Ωρωπού – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

δ) Εκμίσθωση 58,926 στρεμμάτων στη θέση «Απακίτσα», Δ.Κ. Λούρου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

ε) Εκμίσθωση 31,123 στρεμμάτων στη θέση «Μπάρμπα», Δ.Κ. Λούρου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

στ) Εκμίσθωση 20 στρεμμάτων στη θέση «Βαλτάκη (5)», Κοινότητας Φλαμπούρων – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

ζ) Εκμίσθωση 25 στρεμμάτων στη θέση «Μπουραζέρι», Κοινότητας Μιχαλιτσίου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

η) Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 250 τ.μ. χαρακτηρισμένης ως πλατεία, στην παραλία Καναλίου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ