Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»

05_06