Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp,» στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy» / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020»

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp,» στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy» / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού