Τεύχη δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα τεύχη του διαγωνισμού