Έργο αγροτικής οδοποιίας θα εκτελεστεί στην Τ.Κ Ν.Σινώπης

Έργο αγροτικής οδοποιίας θα εκτελεστεί στην Τ.Κ Ν.Σινώπης

02_27_1