284/2018 – Τροποποίηση της αριθμ.: 55/2018 Απόφασης του Δημάρχου περί συγκρότησης ειδικής επιτροπής κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 26 /11-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΠΥ) σχετική με τον καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός Ν.Π ή υπηρεσίας των Δήμων)

284/2018 – Τροποποίηση της αριθμ.: 55/2018 Απόφασης του Δημάρχου περί συγκρότησης ειδικής επιτροπής κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 26 /11-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΠΥ) σχετική με τον καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός Ν.Π ή υπηρεσίας των Δήμων)

284