495/2018 – Χορήγηση άδεια κύησης στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κ. Σακκά Μικέλα του Αναστασίου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

495/2018 – Χορήγηση άδεια κύησης στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κ. Σακκά Μικέλα του Αναστασίου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

495