279/2018 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007 ,σαράντα (40) ατόμων Εργατών καθαριότητας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα

279/2018 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007 ,σαράντα (40) ατόμων Εργατών καθαριότητας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα

279_2018