160/2020 Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Σινώπης»

160/2020 Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Σινώπης»

160_2020