163/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 7 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα Τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10, 11 και 12 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021».

163/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 7 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα Τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10, 11 και 12 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021».

163