306/2018 – Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού 8627/27-4-2018 διακήρυξης που αφορά στην «προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018.»

306/2018 – Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού 8627/27-4-2018 διακήρυξης που αφορά στην «προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018.»

306