310/2021 «Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας, για το οικ. έτος 2021 »

310/2021 «Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας, για το οικ. έτος 2021 »

310